Industriproduktionen

För närvarande är industriproduktionen i hög grad beroende av tillgången på nya primära råvaror; råvaror som ofta utsätts för stora och återkommande förändringar när det gäller både tillgång och pris. För att bryta detta beroende behövs det en cirkulär användning av material, vilket betyder att råvarorna i en produkt kan återanvändas om och om igen. Genom att återvinna avfall får vi fram råmaterial igen, och ser vi sedan till att råvarorna klarar återvinning med behållen kvalitet skapar vi en mer hållbar materialförsörjning.

 

Sluten slinga

Renovering, omarbetning, omkonstruktion och återvinning skapar alla tillsammans en så kallad sluten slinga. Återvinning av material består av flera tekniska processer och organisatoriska system som tillsammans säkerställer att rätt material används för rätt ändamål. Materialförsörjning från deponier, och insamlingssystem för begagnade produkter är också viktiga, liksom innovativa system för insamling, logistik och tekniska processer; allt för att säkerställa slutna materialslingor där inget går till spillo.

 

Stor potential

Områden med stor potential för återvinning, och som för tillfället representerar mer än hälften av Sveriges avfallsvolym, är uttjänta fordon (ELV), avfall elektrisk elektronisk utrustning (WEEE), textilier, bygg- och rivnings (C & D) avfall, förpackningar, hushållsavfall och restprodukter från avfallsbehandling (t.ex. aska eller Shredder Light Residues/SLR). Aktiviteter inom RE:Source behöver därför inledningsvis koncentreras till dessa områden.