Vilken kunskap behövs för att styra utvecklingen?

Vi tar fram kunskap och erfarenheter som möjliggör utveckling av välgrundade och tydliga policyer.

Enligt ett av programmålen ska RE:Source bidra till ta fram resultat och kunskap som bland annat bidrar till välgrundade policyer.

Med policy menar vi principiella ställningstaganden och riktlinjer som vägleder om hur mål ska nås. En policy är en grund för vilka styrmedel som införs och vilka åtgärder som vidtas. I verktyget Policyanalys ingår att även skapa förutsättningar för utveckling av styrmedel som lagstiftning, skatter, bidrag, kommunikationsinsatser, miljömärkning, standarder med mera.

För att utveckla en policy krävs kunskap. Det behövs kunskap om frågan man ska ta ställning till. Det krävs också kunskap om olika lösningar och deras praktiska, miljömässiga, ekonomiska och juridiska konsekvenser. EU, riksdag, regering, kommuner och företag beslutar om policyer. RE:Source uppgift är att ta fram och sammanställa den kunskap och de erfarenheter som behövs för beslut.

Exempel på aktiviteter
  • Skapa en tydlig bild av behovet av policyutveckling.
  • Ta fram fakta och kunskapsunderlag som behövs för beslut.
  • Sammanställa resultat och utvärdera genomförda projekt, både inom och utom RE:Source, så att erfarenheterna kan utgöra grund för policybeslut.
  • Överföra kunskap till områdets aktörer och beslutsfattare.
  • Vara ett dialog- och diskussionsforum i policyfrågor.

Läs mer i bifogat PM om RE:Sources syn på policy

LÄS MER OM VERKTYGEN

Gunnar Fredriksson

Kontaktperson


Följ vårt policyprojekt!

Inom vilka områden behöver det utvecklas policyer för att RE:Sources mål ska nås? Det undersöker just nu projektet Utveckling av policy för minimering och nyttiggörande av avfall.

LÄS MER HÄR!