Utlysningar och Open Calls

RE:Source jobbar för att uppmuntra, stötta och finansiera projekt inom avfallsområdet.

Tilldelade medel sker genom Open Calls som läggs ut på vår hemsida. Utlysningar från programmet kommer i början att vara primärt inriktade mot några specifika områden. Forskning och resultat följs och utvärderas av experter inom avfallsområdet, både från RE:Source och utanför programmet.

Områden

Nya tekniker och tjänster för ökad och hållbar återvinning av material från avfallsströmmar såsom bygg- och rivningsavfall, textilavfall, förpackningar, el- och elektronikskrot (WEEE), uttjänta fordon, hushållsavfall samt restavfall från avfallsbehandling

Innovativa systemlösningar som möjliggör produktion av konkurrenskraftiga sekundära råvaror.

Flexibla tekniklösningar för energiutvinning ur framtida, komplexa avfallsströmmar.

Effektiva biologiska återvinningslösningar för matavfall och annat biobaserat avfall.

Affärsmodeller, tjänster och samarbetsformer som möjliggör ökad industriell konkurrenskraft genom minimering av uppkommet avfall, cirkulär materialanvändning och/eller effektiv energiutvinning.

Egna projekt

Vid behov kommer RE:Source att starta strategiska projekt, undersökningar, utredningar eller särskilda aktiviteter för att få fram väsentlig bakgrundsinformation, alternativt för att det kan gynna forskningsområdet och programmet.

Exempel

Statistik över materialanvändning, generering av avfall och biprodukter samt hanteringen av dessa är exempel på vad som skulle kunna kvalificera sig som ett strategiskt projekt. Andra exempel är kvalitetssäkring av återvunnet material samt identifiering och konsekvensanalys av potentiella policybeslut.

LÄS MER OM VERKTYGEN