En mötesplats för att nyttiggöra avfall

RE:Source är nationell branschöverskridande innovationsarena, en mötesplats för en mängd aktörer inom svensk industri, avfallshantering och forskning.

Regeringen har gett Vinnova, Energimyndigheten och Formas i uppdrag att satsa på strategiska innovationsområden. Där får företag, myndigheter samt universitet och högskolor ökad möjlighet att samverka inom områden som är strategiskt viktiga för Sveriges internationella konkurrenskraft och för att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

2015 utsågs RE:Source till strategiskt innovationsprogram (SIP) inom innovationsområdet resurser och avfall.
Den första etappen pågår 2016-2018, men planen är att rulla sammanlagt tolv år.

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall – det är visionen för RE:Source.

Se filmen om RE:Source

 

 

Två typer av insatser inom strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsagendor – där en grupp av aktörer i samverkan definierar visioner, mål och strategier för utveckling av ett specifikt område.

Strategiska innovationsprogram – ska stödja genomförandet av strategiska innovationsagendor och innehåller projekt och andra aktiviteter som bidrar till agendans vision och mål.

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som stödjer genomförandet av de strategiska innovationsagendor som tagits fram inom området.