”Handlingsplanen är ett steg i rätt riktning – men komplexa lösningar krävs”

”Det ska vara lätt att göra rätt från början” – så summerade Isabella Lövin presentationen av den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi, som Regeringen lade fram den 12 januari. Förslagen i handlingsplanerna tar oss helt klart i den riktningen, även om vi har en bra bit kvar och det är komplexa lösningar som ska komma på plats. Programchef Elin Larsson kommenterar handlingsplanen kopplat till RE:Sources arbete.

Elin Larsson, programchef RE:Source. Foto: Ulrika Campbell
Elin Larsson, programchef RE:Source. Foto: Ulrika Campbell

RE:Source har i flera år jobbat mot detta, att hushålla bättre med våra resurser och det är glädjande att se att Regeringen nu satsar. Tack vare all den forskning som bedrivits så finns det massor av underlag att tillgå för att fatta kloka beslut. Längre ner på sidan har vi valt ut ett antal projekt och rapporter som kopplar bra till de fokusområden Regeringen valt ut. (Klicka på länkarna så finns ytterligare information om ett stort antal projekt.)

I dag står resursutvinning och bearbetning för nästan 50 procent av de globala koldioxidutsläppen och nästan 90 procent av förlusten av biologisk mångfald och vattenstress. För att klara den planetära gränsen för hållbar resursanvändning måste det svenska utnyttjandet av jungfruliga råvaror minska med 75 procent till år 2050. Vår ekonomi måste bli mer materialeffektiv och cirkulär för att vi ens ska ha en chans att uppnå målen i Parisavtalet.

Spårbarhet och transparens avgörande

Det finns flera intressanta och relevanta förslag i Regeringens handlingsplan som kan ta oss dit. Vissa av dem är svårare att genomföra än andra, t ex förslaget kring kvotplikt där Naturvårdsverket nu får i uppdrag att ta fram förslag på vilka produktgrupper eller materialflöden som är lämpliga att börja med. Det är ett bra förslag, men det kommer kräva stöd av andra policys och standarder samt beslut för hur man ska hantera den globala handeln, t ex gällande alla direktimportvaror.

Produktpass är ett annat förslag som också är bra men det kommer krävas mycket arbete för att få det på plats. För att lyckas kommer lösningar för spårbarhet och transparens vara avgörande, så utvecklingen av sådana tjänster behöver både påskyndas och skalas upp.

Nya affärsmodeller behövs

Att vi behöver få ett slut på den ”köp och släng”-kultur vi lever i nu, är alla överens om, men vi har ännu inte fått till någon förändring i större skala, även om fler alternativ dyker upp gällande begagnat köp eller hyr- och prenumerationstjänster. Därför är det verkligen positivt att Regeringen valt detta som ett av fokusområdena; att ”använda cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller”. RE:Source har stöttat projekt både inom privata näringslivet och offentlig sektor kring just detta vad gäller alltifrån att testa nya affärsmodeller till cirkulär upphandling. Just nu har RE:Source en utlysning kring cirkulär produktanvändning (ansök senast 2 mars).

Näringslivet och offentlig sektor visar tydligt på en ökad insikt och förståelse för nödvändigheten och möjligheterna med cirkulär ekonomi samt för sina egna roller i omställningen. Om Sverige vill skapa konkurrenskraft och attraktionsförmåga genom att ligga i framkant gällande cirkulär ekonomi, behöver vi ha ett näringsliv som är aktivt i samverkan med samhällets övriga aktörer och ha finansiella stödsystem för att få nya innovativa affärsmodeller och processer på plats och ge dem möjligheten att skalas upp.

Handlingsplanen i linje med RE:Sources vision

Det är precis som Isabella Lövin och Ibrahim Baylan säger; det krävs ett omfattande helhetsgrepp för att få till omställningen. Handlingsplanen omfattar 100 åtgärder totalt och förhoppningsvis kommer dessa ta oss en bra bit framåt.

Isabella Lövin avrundade presentationen med att säga att det är dags att omdefiniera vår relation till naturen och planeten – att vi behöver sluta fred. Jag kan inte annat än hålla med. RE:Sources vision om att ”genom innovation göra Sverige till ett föregångsland för materialnyttjande inom planetens gränser” ligger helt i linje med det.

Elin Larsson
programchef RE:Source

Fokusområde 1: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign

Fokusområde 3: Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp

Främja återanvändning av produkter framför materialåtervinning och annan avfallshantering
Nytt etappmål om bygg- och rivningsavfall
Nytt etappmål för matavfall
 • Internet of Matfett SLUTRAPPORT
 • Förbättringsåtgärder för effektiv återvinning av matavfall SLUTRAPPORT
 • Livsmedelskedjan (rapport publiceras inom kort)
Producentansvar för textil införs
 • WargoTex Development – etablering av test- och demoanläggning för textila resurser  (pågår tom juni 2021) FILM OM PROJEKTET
 • Möjliga förändringar i producentansvaret (rapport kommer våren 2021)
Öka materialåtervinningen av plast
 • Materialåtervinningscertifikat för plast SLUTRAPPORT
Bättre hantering av uttjänta bilar
Återvinning av fosfor och andra näringsämnen
 • Fosfor från avloppsslam i en cirkulär ekonomi SLUTRAPPORT
 • Ökad fosforåtervinning från avloppsslam med kadmium-sänka genom en innovativ enstegs förbränningsprocess
Ställa höga krav på giftfrihet för såväl återvunnet material som jungfrulig råvara
Ytterligare projekt och rapporter som länkar till fokusområdet:

Fokusområde 2: Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster.

Skatteavdrag för ökad återanvändning
Bidra till resurseffektivitet, återvinning och cirkulära affärsmodeller genom offentlig upphandling
Ytterligare projekt och rapporter som länkar till fokusområdet:
 • Kväveåtervinning – nyckel till cirkulär ekonomi SLUTRAPPORT
 • WargoTex Development – etablering av test- och demoanläggning för textila resurser  (pågår tom juni 2021) FILM OM PROJEKTET
 • Ökad resurseffektiv användning av sekundära råmaterial i konstruktioner WEBINARIUM SLUTRAPPORT

Fokusområde 4: Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller

Ett nationellt resurscentrum för industriell och urban symbios etableras
 • Strategiskt paraplyprojekt för industriell symbios SLUTRAPPORT
 • Industriell symbios i Sotenäs SLUTRAPPORT
 • Industriell Symbios i Västra Mälardalen 1.0 SLUTRAPPORT
Digitaliseringsstrategi stärker omställningen
Ytterligare projekt och rapporter som länkar till fokusområdet: