Utlysning 3: Hållbar användning av material, locka folk till branschen, pröva helt nya idéer som minskar avfallet

Den tredje utlysningen inom RE:Source stängde den 6 februari. Här är informationen som publicerades när den öppnade i november 2017.

Utlysningen erbjuder sammanlagt 40 miljoner kronor i stöd till projekt som kan bidra till hållbar materialanvändning. Utlysningen är delad, där den största delen går till handfasta projekt och en mindre till projekt som vill pröva idéer.

Den stora utlysningen är på 37 miljoner kronor och riktar sig till innovations- och demonstrationsprojekt. Den lilla utlysningen riktar sig till kortare idéprojekt med hög risk och har 3 miljoner i budget. Pengarna kommer från Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Utlysningarna öppnar och stänger samtidigt och behandlas i samma process. De större skillnaderna mellan dem framgår under respektive rubrik här nedan.

Längst ner finns länkar till fullständiga utlysningstexter med alla detaljer. Denna text är en sammanfattning för att alla som vill söka stöd ska få en snabb översikt.

Den som vill veta ännu mer om utlysningen kan här se Johan Felix svara på frågor om den, inspelat på RE:Sourcedagen den 23 november. Du kan även ta del av Johans presentation här (som pdf).

 PRESENTATION UTLYSNING 3

 

Vad ska projekten handla om?

Stora utlysningen: Utveckla och demonstrera nyskapande lösningar som är till tydlig nytta för en hållbar materialanvändning.
Projekten ska gälla de tre samhällsutmaningar som RE:Source möter: resurseffektivt samhälle (förebyggande av avfall), hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem (avgiftning av avfall och omvandling till energi).

Särskilt efterlyses:

  • Projekt som minskar avfallet, exempelvis genom att återanvända, reparera, undvika svinn, använda material med lång livslängd eller låta tjänster ersätta varor.
  • Projekt som förbättrar arbetsmiljön, så att fler människor vill arbeta med material- och avfallshantering. Detta för att öka kompetensen inom området och ge det ytterligare utveckling.

Lilla utlysningen: Pröva radikalt nytänkande idéer som kraftigt minskar mängden avfall.

Vilka typer av projekt är aktuella?

Stora: Dels innovationsprojekt som arbetar i laboratorieskala eller motsvarande, dels demonstrationsprojekt som arbetar med lösningar på testbäddar eller i verklig miljö.

Lilla: Idéprojekt som utreder förutsättningarna att förverkliga en radikal idé med högt nyhetsvärde, hög osäkerhetsfaktor och stor potential att förebygga avfall.

Vad ska projekten inte handla om?

Båda utlysningarna: Gruvavfall och kärnavfall ingår inte.

Lilla: Återvinning exempelvis genom materialåtervinning, kompostering eller energiutvinning ingår inte.

Vad krävs mer av projekten?

Stora: Alla projekt ska göra en hållbarhetsanalys. Dessutom ska alla göra en plan för hur resultaten ska spridas och hur de kan utvecklas vidare – kommersiellt, i samspel med offentliga aktörer eller genom ytterligare forskning.
Specifika krav på innovations- respektive demonstrationsprojekt framgår av utlysningstexten.

Lilla: En beskrivning av förutsättningarna för att genomföra idén, plan för hur det kan ske samt av relevanta aktörer.

Vilka kan söka projektstöd?

Båda utlysningarna: Samverkande företag, offentliga aktörer, ideella föreningar, bransch-organisationer, forskningsinstitut, universitet och högskolor – alla med verksamhet i Sverige.

Hur mycket pengar kan man söka?

Stora: Innovationsprojekten får högst 3 miljoner kronor vardera, dock max 50 procent av projektets hela budget. Totalt cirka 20 miljoner kronor.
Demonstrationsprojekten får högst 5 miljoner kronor vardera, dock max 35 procent av projektets hela budget. Totalt cirka 17 miljoner kronor.

Lilla: Planen är att bevilja sex till tolv idéprojekt, vilket ger 250 000 till 500 000 kronor vardera – dock max 70 procent av projektets hela budget. Totalt cirka 3 miljoner kronor.

Båda: Resten av kostnaden för ett projekt står projektparterna för genom att bidra med arbetstid, kontanta medel och andra kostnader. Stödet skiljer sig något mellan företag av olika storlek, se utlysningstexterna för detaljer.

Vilka projekt har störst chans att beviljas?

Båda: Projekt som satsar på samverkan över branschgränserna, har ett tvärvetenskapligt angreppssätt och beaktar jämställdhet vid val av projektledare och projektgrupp – samt självklart uppfyller de formella kraven (se utlysningstexten).

Var ansöker man?

Båda: Ansökan lämnas via Energimyndighetens webbsida E-kanalen. Där krävs ett användarkonto, som det kan ta några dagar att få behörighet för.

Vad krävs utöver ansökan?
  • Båda: Projektsammanfattning, max en A4. Var beredd på att texten kan offentliggöras, exempelvis på RE:Sources webbsida.
  • Båda: CV för projektledaren och nyckelpersoner i projektgruppen.
  • Stora utlysningen: Kostnadsfördelningstabell.
När ska ansökan vara inne?

Båda: Den 6 februari 2018 klockan 23.59. Många är ute i sista stund, påbörja ansökan i tid!

Vad händer efter ansökan?

Energimyndigheten kan begära en komplettering av ansökan.
Ansökningarna granskas av externa bedömare, som utses av Energimyndigheten efter samråd med RE:Sources ledning. De bedömer projektens relevans, potential, genomförande och aktörskonstellation och lämnar en rekommendation om vilka som bör beviljas stöd.
Energimyndigheten gör en slutgiltig bedömning och fattar beslut.

  • Energimyndighetens beslut: Preliminärt 1 juni 2018
  • Projektstart: Tidigast 15 juni 2018
  • Projektslut, stora utlysningen: Senast 30 juni 2020
  • Projektslut, lilla utlysningen: Senast 31 december 2018

Observera att tidplanen kan ändras.

 

Mer information:

Energimyndighetens webbsida om den stora utlysningen 

Energimyndighetens webbsida om den lilla utlysningen 

 

Kontakt angående RE:Source och utlysningens inriktning:

Johan Felix, innovationsledare för RE:Source
Telefon: 0733-94 09 43, e-post: johan.felix@resource-sip.se

Kontakt angående ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Jenny Köhler, utlysningsansvarig, Energimyndigheten
Telefon: 016-542 06 40, e-post: jenny.kohler@energimyndigheten.se

Maria Forsberg, stf utlysningsansvarig, Energimyndigheten
Telefon: 016-544 24 09, e-post: maria.forsberg@energimyndigheten.se

 

Utlysningstext: Stora utlysningen

Utlysningstext: Lilla utlysningen