Kravet på rapportering skiljer sig något beroende på om det gäller projekt inom utlysning eller enskilda projekt. Vad som gäller framgår av det beslut som har skickats till projektledaren.

 • För projekt inom utlysning: Rapporter skickas till, granskas och godkänns av Energimyndigheten.
 • För enskilda projekt: Rapporter skickas till och kvalitetsgranskas av RE:Source, som därefter skickar dem vidare till Energimyndigheten för slutlig granskning och formellt godkännande.

Länkar till alla dokument som nämns i VERSALER finns till höger. Mallar märkta (U) gäller projekt inom utlysning, (E) gäller enskilda projekt.

Här intill finns också logo för RE:Source och för de finansierande myndigheterna samt RE:Sources powerpoint-mall att ladda ner.

Projekt som beviljats inom utlysning

Projektet initieras genom att Energimyndigheten skickar ett beslut till projektledaren. Energimyndigheten hanterar alla ekonomiska delar inom projektet. Projektledaren ska meddela förändringar under projekttiden till Energimyndigheten, dit även all slutrapportering sker.

RE:Source deltar i arbetet med att kommunicera projektets resultat. Slutrapporter och layoutade sammanfattningar kommer därför att spridas via både Energimyndighetens och RE:Sources webbsidor.

Alla rapporter från projekt inom utlysning ska skickas till Energimyndigheten via E-kanalen.

Använd det projektnummer som finns angivet i beslutet, det förenklar hanteringen avsevärt.

Rapportering under projektets gång ska ske enligt den tidplan som anges i beslutet:

 • Fyll i mallen LÄGESRAPPORT (U).
 • Fyll i mallen EKONOMISK REDOVISNING (U).

Rapportering vid projektets slut:

 • Skriv rapport i dokumentet SLUTRAPPORT (U). Bifoga en bild från projektet (fotografisk eller annan, med beskrivning) som kan användas i en layoutad version av slutrapportens sammanfattning.
 • Fyll i mallen EKONOMISK SLUTREDOVISNING (U).
 • Fyll i mallen ADMINISTRATIV BILAGA TILL SLUTRAPPORT (U).
Enskilt projekt

Projektet initieras genom att Energimyndigheten skickar ett beslut till projektledaren. Energimyndigheten hanterar alla ekonomiska delar inom projektet.

RE:Source ansvarar för att följa projektet och ge det bra förutsättningar att utvecklas. RE:Source deltar också i arbetet med att kommunicera projektets resultat. Slutrapporter och layoutade sammanfattningar kommer därför att spridas via både Energimyndighetens och RE:Sources webbsidor.

Alla nedanstående rapporter från enskilda projekt skickas digitalt till rapport@resource-sip.se.

Använd projektnumret som finns angivet i beslutet vid all kommunikation med oss. Det förenklar hanteringen avsevärt.

Rapportering vid projektets start:

 • Fyll i basfakta om projektet i mallen PROJEKTUPPFÖLJNING (E) och skicka in så snart som möjligt. Detta är samma fil som ni därefter använder vid lägesrapportering och slutrapportering till RE:Source. Namnge filen med projektnumret och ett ord från projektets titel.
 • Skicka även den slutliga versionen av ansökan som ligger till grund för beslutet till rapport@resource-sip.se.

Rapportering under projektets gång:

 • Lägesrapport ska lämnas 1 maj och 1 november varje år genom mallen PROJEKTUPPFÖLJNING (E).

Rapportering vid projektets slut:

 • A. Vanligast är att skriva rapport i mallen SLUTRAPPORT (E). Bifoga en bild från projektet (fotografisk eller annan, med beskrivning) som kan användas i en layoutad version av slutrapportens sammanfattning.
 • B. Enskilda projekt som har fått godkänt av RE:Source att rapportera på annat sätt än vanlig slutrapport måste dessutom lämna in en målgruppsanpassad SAMMANFATTNING (E). Bifoga en bild från projektet (fotografisk eller annan, med beskrivning) som kan användas i en layoutad version.
 • Fyll i slutrapportdelen i mallen PROJEKTUPPFÖLJNING (E).
 • Fyll i och signera EKONOMISK SLUTREDOVISNING (E).
 • Fyll i ADMINISTRATIV BILAGA TILL SLUTRAPPORT (E).

De tidigare dokumenten för naturarapportering behövs inte längre, men projekten förväntas kunna intyga att natura som rapporteras är giltig och reviderbar.